برنامه اندروید نور مطهر(مجموعه کتب شهید مطهری)

مقام معظم رهبری(دام ظله):<< اگر کسی فقط همین آثار ایشان را یک دور با دقت بخواند این کافی است که او را به یک سطح راقی(عالی و بلند)از معارف اسلامی برساند.>>

برنامه اندرویدی نور مطهر شامل 72جلد از آثار شهید مطهری است ویژه طرح های مطالعاتی و با ارائه امکاناتی متنوع از جمله امکان مطالعه از آسان به مشکل,جستجو,آخرین مطالعه و...شما میتوانید این برنامه فوق العاده کاربردی را در ادامه مطلب دانلود کنید...

ادامه مطلب