دانلود کلیپ های اموزش حرفه ای ژیمناستیک

بیشمار کلیپ با کیفیت بسیار عالی برای اموزش ورزش محبوب ژیمناستیک در این پست بارگزاری شده است که با لینک مستقیم قابل دانلود است و کلیپ های بسیاری هم به مرور اضافه خواهد شد.


عنوان زمان
آموزش ژیمناستیک _ jimnastic3:43آموزش ژیمناستیک _ jimnastic24:21آموزش ژیمناستیک _ mark williams1:51آموزش ژیمناستیک _ front hand springs1:28آموزش ژیمناستیک _ two front hand spring00:19آموزش ژیمناستیک _ front salto00:19آموزش ژیمناستیک _ layout front00:23آموزش ژیمناستیک _ front salto200:21آموزش ژیمناستیک _ tuck front tuck front00:30آموزش ژیمناستیک _ hand spring layout front(2)0:24آموزش ژیمناستیک _ front handspring front full00:55آموزش ژیمناستیک _ 3 layout in a raw1:07آموزش ژیمناستیک _ roundoff.backspring00:52آموزش ژیمناستیک _ back flip1:02آموزش ژیمناستیک _ whip back1:17آموزش ژیمناستیک _ back tuck00:27آموزش ژیمناستیک _ back full00:27آموزش ژیمناستیک _ roundoff.backhandspring double back00:27آموزش ژیمناستیک _ roundoff.backhandspring fulltwisting back1:24آموزش ژیمناستیک _ roundoff.backhandspring double full00:24آموزش ژیمناستیک _ roundoff.back 1 1.2 twist set to layout front00:35آموزش ژیمناستیک _ transitional skills1:30آموزش ژیمناستیک _ pomelz horse1:24آموزش ژیمناستیک _ scissior full00:55آموزش ژیمناستیک _ circle travel down00:55آموزش ژیمناستیک _ magyard .sivado travel1:08آموزش ژیمناستیک _ moore circle00:43آموزش ژیمناستیک _ single pommel circle1:02آموزش ژیمناستیک _ stockli skills00:27آموزش ژیمناستیک _ russian circle00:32آموزش ژیمناستیک _ circle to a handstand smount00:43آموزش ژیمناستیک _ peach to handstand00:54آموزش ژیمناستیک _ press to hand stand1:48آموزش ژیمناستیک _ iron cross00:55آموزش ژیمناستیک _ cross pulls00:42آموزش ژیمناستیک _ developing strenght for the maltese00:29آموزش ژیمناستیک _ swing skills00:48آموزش ژیمناستیک _ hand stand1:05آموزش ژیمناستیک _ front and back giant1:02آموزش ژیمناستیک _ double back dismount1:26آموزش ژیمناستیک _ vault00:55آموزش ژیمناستیک _ layout front300:33آموزش ژیمناستیک _ front han spring200:23آموزش ژیمناستیک _ front handspring front00:31آموزش ژیمناستیک _ cartwheel timer1:08آموزش ژیمناستیک _ layout tsukahara00:50آموزش ژیمناستیک _ kazamatsu vault00:50آموزش ژیمناستیک _ yurchenko vault2:08آموزش ژیمناستیک _ layout back flip1:57آموزش ژیمناستیک _ parallel bar.press to hand stand00:56آموزش ژیمناستیک _ giant to handstand00:27آموزش ژیمناستیک _ stutz to handstand00:36آموزش ژیمناستیک _ back uprise to handstand00:23آموزش ژیمناستیک _ peach00:44آموزش ژیمناستیک _ still rings1:19آموزش ژیمناستیک _ basic swing00:35آموزش ژیمناستیک _ inlocate00:35آموزش ژیمناستیک _ front inlocate1:43آموزش ژیمناستیک _ consecutive inlocate1:17آموزش ژیمناستیک _ back uprise5:02آموزش ژیمناستیک _ front giant1:08آموزش ژیمناستیک _ dislocate2:26آموزش ژیمناستیک _ back giant swing00:24آموزش ژیمناستیک _ swing to felge00:52آموزش ژیمناستیک _ support bail to a felge00:20آموزش ژیمناستیک _ back giant00:44آموزش ژیمناستیک _ flyaway1:24آموزش ژیمناستیک _ back lever00:38آموزش ژیمناستیک _ front lever00:22آموزش ژیمناستیک _ healy1:59آموزش ژیمناستیک _ layout back00:29آموزش ژیمناستیک _ double back dismount21:07آموزش ژیمناستیک _ jimnastic31:46آموزش ژیمناستیک _ endo circle2:34آموزش ژیمناستیک _ tkatchev00:52آموزش ژیمناستیک _ dismount1:09آموزش ژیمناستیک _ jimnastic41:22آموزش ژیمناستیک _ Long hang00:56آموزش ژیمناستیک _ moy to upper arm1:14آموزش ژیمناستیک _ giant swing1:14آموزش ژیمناستیک _ upper arm hang00:22آموزش ژیمناستیک _ front uprise00:42آموزش ژیمناستیک _ back uprise200:36آموزش ژیمناستیک _ straddle cut00:23آموزش ژیمناستیک _ support swing1:09آموزش ژیمناستیک _ handstand pirouette00:29آموزش ژیمناستیک _ swing pirouette00:29آموزش ژیمناستیک _ half turn to stutz2:01آموزش ژیمناستیک _ l seat press to handstand00:50آموزش ژیمناستیک _ back tuck dismount1:28آموزش ژیمناستیک _ release1:13آموزش ژیمناستیک _ tap swing1:54آموزش ژیمناستیک _ pullover00:31آموزش ژیمناستیک _ reverse grip pullover00:35آموزش ژیمناستیک _ giant swing00:24آموزش ژیمناستیک _ front giant200:36آموزش ژیمناستیک _ reverse grip giant00:51آموزش ژیمناستیک _ pirouette1:26آموزش ژیمناستیک _ blind change turn1:09آموزش ژیمناستیک _ tap to fly away3:27