اموزش صوتی مقام چهارگاه و زیر شاخه هایش

نغمه ماهور نقش بسیار مهمی در مقام چهارگاه ایفا میکند,چون گوشه هایی از ماهور به چهارگاه ختم میشود که در تلاوت بسیار زیبا جلوه میکند.مهم ترین محل های اجرای مقام چهارگاه(عجم) در ایاتی با مفاهیم خدا,بهشت,توبه,معجزات پیامبران,دعا و درخواست و نیز حرکت و مبارزه میباشد.

بهتر است مقام چهارگاه را پس از مقامات رست و سه گاه تلاوت کنیم.

ترکیب این مقام با صبا نیز جایز است و میتوان ان را با مقامات بیات,رست و سه گاه همراه کرد.

توضیحاتدریافت
1-چهار گاه اصلی
2-چهار گاه اصلی
3-چهار گاه اصلی
4-چهار گاه اصلی
5-چهار گاه جواب
6-چهار گاه جواب
7-چهار گاه جواب