اموزش صوتی مقام صبا و زیر شاخه هایش

بهتر است که مقام صبا را در موضوعاتي همانند: عبرت از حوادث گذشتگان، به تصوير کشيدن عاقبت نيک مؤمنان و سرانجام بد گناهکاران، براي مقايسه و در نهايت عبرت، دعا، توبه و پشيماني، ذکر نعمت ها و نشانه هاي خداوند استفاده کرد.

از نغمات فرعي آن « رمل » است که از حزن فراواني برخوردار است و در جاهايي به کار مي رود که اوج حزن، جمله را در بر گيرد يا قسمتي از آيه که در حال تلاوت آنيم، تفاوت زيادي با ديگر قسمت هاي آيه داشته باشد.

اين مقام را پس از بيات و حجاز اجرا کنيم بهتر است.

صبا داراي زير شاخه هاي « تقطيع » و « عجم » است که قسمت اصلي تقطيع همان « رمل » است که قراء در صبا و سه گاه از آن استفاده مي کنند. بعضي درباره ي زير شاخه ي عجم معتقدند که خود به عنوان مقامي اصلي مطرح است. ولي ما معتقديم، زير شاخه ي عجم غير از آن مقام عجمي است که ميان قاريان بزرگ جهان به چهارگاه معروف است و زير شاخه ي عجم فقط در حد همين زير شاخه در مقام صباست.

صبا را مي توان با مقامات حجاز، نهاوند، سه گاه و چهارگاه، ترکيب کرد.

توضیحاتدریافت
1-صبا اصلی
2-صبا اصلی
3-صبا اصلی
4-صبا جواب
5-صبا جواب
6-صبا جواب
7-صبا جواب علی عجم
8-صبا جواب علی عجم
9-صبا جواب علی عجم
10-صبا اصلی
11-صبا جواب مع البستانکار
12-صبا منوع