اموزش صوتی مقام حجاز و زیر شاخه هایش

قاری توانا می تواند در اجرای مقام حجاز یکپارچگی، اتحاد و آرزو برای بشر را به تصویر بکشد. حجاز در آیاتی با مضامین بشارت و انذار، نعمات خداوند،تذکر و یادآوری، جملات امری و توصیه ای، خلقت جهان هستی و موجودات و نیز فراخوان عمومی قابل اجرا است.

این مقام گوشه هایی دارد از جمله: کارکرد، کار، دوکا، غطا، زنکران، نوی، اصفهان، کرد، رمل، و منصوری.

بعضی گوشه ی گالگور را نیز به عنوان زیرشاخه ی حجاز آورده اند.

بهتر است این مقام را پس از مقامات بیات، صبا و سه گاه تلاوت کنیم.

مقام حجاز را می توان با مقامات رست و صبا ترکیب کرد.


توضیحاتدریافت
1-حجاز اصلی
2-حجاز اصلی
3-حجاز اصلی
4-حجاز اصلی
5-حجاز کار
6-حجاز کار
7-حجاز کار
8-حجاز کار
9-حجاز کار
10-حجاز کار
11-حجاز کار کرد
12-حجاز
13-حجاز
14-حجاز
15-حجاز
16-حجاز
17-حجاز