آموزش تمام نغمات قرآنی-صبا,نهاوند,عجم,بیات,سه گاه,حجاز,رست

در این مطلب از سایت مقربین تمام الحان قرآنی به صورت مبسوط و جداگانه در قالب فایل های صوتی متعدد آموزش داده میشودند.صبا,نهاوند,عجم,بیات,سه گاه,حجاز,رست

آموزش نغمات قرآنی و توضیحاتی در مورد موسیقی سنتی ایرانی

مقدمه آموزش نغمات-56:45
http://up.mogharrabin.ir/view/297922/download.png
صبا-50:34
http://up.mogharrabin.ir/view/297922/download.png
نهاوند-53:26
http://up.mogharrabin.ir/view/297922/download.png
عجم-58:22
http://up.mogharrabin.ir/view/297922/download.png
بیات-54:42
http://up.mogharrabin.ir/view/297922/download.png
سه گاه-55:37
http://up.mogharrabin.ir/view/297922/download.png
حجاز-53:22
http://up.mogharrabin.ir/view/297922/download.png