آموزش صوتی تجوید سطح دو با ارائه برنامه روزانه

آموزش تجوید سطح 2 استاد موسوی بلده شامل 16 جلسه تقدیم به شما,امیدوارم از برنامه روزانه آموزش تجوید سطح 1استفاده لازم را برده باشید .پس از اتمام این دوره آموزشی و تسلط کامل شما روی تجوید سطح 1و2 به اموزش حرفه ای الحان قرانی خواهیم پرداخت.ان شاالله. 

★ روز29-شنبه:؛-

 

★ روز30:اهداف درس اول( دانلود )-چگونگی نزول قرآن( دانلود )-علامت و نقطه گذاری قرآن( دانلود )-عوامل ایجاد اختلاف قراءات( دانلود )-تالیف قراءات مختلف( دانلود ) 

 

★روز31-دوشنبه:-

 

★ روز32-سشنبه:اهداف درس دوم( دانلود )-تفاوت قراءت و روایت وطریق( دانلود )-رجحان قراءت عاصم و روایت حفص( دانلود )-دلایل رجحان روایت حفص از عاصم نسبت به سایرین( دانلود )-ادامه دلایل( دانلود )

 

از اینجا به بعد جلسات3تا16 بدون ذکر روز بارگذاری ميشوند فقط توجه داشته باشید جلسات را یک روز در میان گوش کنید.( یعنی بعد از تسلط بر مباحث یک جلسه به جلسه بعد بپردازید ) 

 

★جلسه سوم:اهداف درس سوم( دانلود )-آغاز تلاوت( دانلود )-روش های سه گانه قراءت( دانلود )

 

★جلسه چهارم:اهداف درس چهارم( دانلود )-همزه وصل( دانلود )-نحوه تشخیص حرکت همزه وصل در ابتدا به کلمات( دانلود )-چند نکته( دانلود )-طرق وقف( دانلود )-تعریف وقف( دانلود )

 

 

★جلسه پنجم:اهداف درس پنجم( دانلود )-وقف و ابتدا در عبارات قرانی( دانلود )-علایم وقف سجاوندی 1( دانلود )-علایم وقف سجاوندی 2( دانلود )-

سایر علایم وقف( دانلود )

 

★جلسه ششم:اهداف درس ششم( دانلود )-تلفظ صحیح حرکات کلید اول لهجه عرب( دانلود )-تلفظ صحیح حرکات عربی( دانلود )-

تلفظ صحیح حروف کلید دوم لهجه عرب(دانلود )-انواع الف( دانلود )

 

★جلسه هفتم:اهداف درس هفتم( دانلود )-حرف صاد( دانلود )-حرف ضاد( دانلود )-حرف طا و ظا( دانلود )-حرف عین و غین و واو( دانلود )

 

★جلسه هشتم:اهداف درس هشتم( دانلود )-مقدمه( دانلود )-تعریف صفت( دانلود )-صفات اصلی، استعلا و استفال( دانلود )-رهنمود عملی( دانلود )

 

★جلسه نهم:اهداف درس نهم( دانلود )-صفات اصلی اطباق و انفتاح( دانلود )-صفات فرعی؛ قلقله و لین( دانلود )-صفات فرعی؛ غنه و نبره( دانلود )

 

★جلسه دهم:اهداف درس دهم( دانلود )-تعریف احکام( دانلود )-تفخیم و ترقیق( دانلود )

 

★جلسه یازدهم:اهداف درس یازدهم( دانلود )-تفخیم و ترقیق را( دانلود )-تفخیم و ترقیق الف مدی( دانلود )

 

★جلسه دوازدهم:اهداف درس دوازدهم( دانلود )-تعریف و انواع ادغام( دانلود )

 

★جلسه سیزدهم:اهداف درس سیزدهم( دانلود )-اظهار( دانلود )-ادغام و اقلاب( دانلود )-اخفا( دانلود )

 

★جلسه چهاردهم:اهداف درس چهاردهم ( دانلود )-ادغام و اخفا( دانلود )-نکته( دانلود )-غنه( دانلود)-اظهار( دانلود )

 

★جلسه پانزدهم:اهداف درس پانزدهم( دانلود )-مد و قصر( دانلود )-انواع مد فرعی؛ مد متصل و منفصل( دانلود )-

انواع مد فرعی؛ مد لازم،عارضی و لین( دانلود )

 

★جلسه شانزدهم:اهداف درس شانزدهم( دانلود )-سکت و هاء سکت در قرآن( دانلود )-نکاتی از هاء ضمیر( دانلود )-لا تامنا( دانلود )-

سجده های واجب تلاوت(دانلود )