آموزش الحان قرانی استاد مهدی دغاغله

8جلسه آموزش نغمات قرانی توسط استاد حاج مهدی دغاغله را به هیچ وجه از دست ندهید،این آموزش ها برای افرادی که به هر دلیلی دست رسی به چنین اساتیدی را ندارند میتوان گفت حکم طلا را دارد.سعى کنید بعد از تسلط روی تمامی مثال هایی که در هر جلسه زده میشود آن را روی آیات دیگر هم پیاده سازی کنید. 


عوانحجمدریافت
جلسه اول5.13
جلسه دوم5.28
جلسه سوم5.12
جلسه چهارم 4.76
جلسه پنجم5.06
جلسه ششم5.20
جلسه هفتم5.16
جلسه هشتم4.88m


منبع:www.miaadqom.com